Nepovratna sredstva za investicije v regijah SAŠA in ZASAVJE

Povzetek

 • Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
 • Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
 • Višina sofinanciranja: Do 50 % nepovratnih sredstev
 • Datum objave: 24.05.2024
 • Rok za oddajo 1: 01.07.2024
 • Rok za oddajo 2: 02.12.2024
Stanje razpisa: Odprt
Velikost podjetja: Mala in srednje velika podjetja (MSP) Mikro podjetja Velika podjetja
Področje: Drugo
jobLocation: Slovenija

Namen in cilj razpisa

Namen javnega razpisa je gospodarsko prestrukturiranje Zasavske premogovne regije in SavinjskoŠaleške premogovne regije (SAŠA) s spodbujanjem novih delovnih mest ter raznolikih, trajnostno naravnanih investicij, ki bodo prispevale k blažitvi posledic opuščanja rabe premoga.

Cilji, h katerim prispeva javni razpis, so:

 • dvig dodane vrednosti na zaposlenega v premogovni regiji,
 • zmanjšanje odvisnosti gospodarstva Zasavske in SAŠA premogovne regije od fosilnih goriv,
 • večje število (tujih/domačih) investicij v premogovni regiji,
 • diverzifikacija gospodarstva v premogovni regiji.

Upravičenci

 • Mikro, mala, srednja in velika podjetja.
 • Pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
 • Regija: SAŠA, Zasavje.
 • Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.
 • Širše vplivno območje Zasavje: Občina Litija.
 • Ožje vplivno območje Zasavje: Občina Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
 • Ožje vplivno območje SAŠA: Mestna občina Velenje, občina Šmartno ob Paki in Šoštanj.
 • Širše vplivno območje SAŠA: Občina Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava.

Upravičeni stroški

 • Stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev…),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, stroji in oprema); stroji in oprema najmanj 50% vrednosti operacije,
 • stroški zakupa opredmetenih osnovnih sredstev,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, strokovnega znanja ali druge intelektualne lastnine),
 • stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme. 

Višina sofinanciranja

 • Do 50%* upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja.
 • Do 40%* upravičenih stroškov za srednja podjetja.
 • Do 30%* upravičenih stroškov za velika podjetja.

*Intenzivnost sofinanciranja se lahko poveča za do 10%, ki se določi na osnovi meril za ocenjevanje.

Minimalni prag operacije predstavlja vsoto upravičenih stroškov naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva brez davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev ter mora znašati najmanj 500.000 EUR.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Potrebujete podporo pri pridobivanju nepovratnih sredstev?

Zaupajte nam svoj projekt in skupaj bomo poskrbeli za najboljši izid.