Nepovratna sredstva za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Povzetek

  • Razpisnik: Eko sklad
  • Vrsta razpisa: Nepovratna sredstva
  • Višina sofinanciranja: Do 20% nepovratnih sredstev
  • Datum objave: 25.08.2023
  • Rok za oddajo: Do porabe sredstev
Stanje razpisa: Odprt
Velikost podjetja: Mala in srednje velika podjetja (MSP) Mikro podjetja Velika podjetja
Področje: Obnovljivi viri energije (OVE)

Uradno ime razpisa: Javni poziv 106FS-PO23 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte

Namen razpisa

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičenci

  • Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • Pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičeni stroški

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
I- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
L- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
M- uvedba sistema upravljanja z energijo.
N- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Višina sofinanciranja

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% upravičenih stroškov naložbe.

Za ukrep N – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Za ukrep J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 100,00 EUR na 1 MWh v svetlobno tehničnem izračunu izkazanega letnega prihranka energije.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx

Potrebujete podporo pri pridobivanju nepovratnih sredstev?

Zaupajte nam svoj projekt in skupaj bomo poskrbeli za najboljši izid.