V sklopu investicijske dokumentacije vam pomagamo kreirati različne rešitve za vaša nadaljnja vlaganja in razvoj, nove investicije in projekte ali zgolj predvideti poslovanje vaše organizacije v prihodnje. 

Pripravimo vam različne investicijske dokumente, kot so:

  • poslovni načrt,
  • investicijski program,
  • študijo izvedljivosti,
  • različne dokumente v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (DIIP-Dokument identifikacije investicijskega projekta; IP – Investicijski program; PIZ-Predinvesticijska zasnova) z analizami stroškov in koristi.