(ODPRT) Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (Javni poziv 106FS-PO23)

Povzetek

 • Razpisnik: Eko sklad
 • Datum objave: 25.08.2023
 • Rok za oddajo: do porabe sredstev
 • Višina sofinanciranja: Do 20% nepovratnih sredstev

Namen razpisa

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do N, ki bodo v celoti izvedeni od 1. 1. 2023 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičenci

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Upravičeni stroški

Ukrepi, za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu so:

 • A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
 • B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
 • C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
 • D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
 • E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
 • H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
 • I- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
 • J- zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
 • K- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • L- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
 • M- uvedba sistema upravljanja z energijo,
 • N- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu.

Višina sofinanciranja

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% upravičenih stroškov naložbe.

Za ukrep N – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 250,00 EUR na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije.

Za ukrep J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez davka na dodano vrednost, vendar ne več kot 100,00 EUR na 1 MWh v svetlobno tehničnem izračunu izkazanega letnega prihranka energije.

With our comprehensive support at every step of the grant process, we help you maximise your chances of success. Ne glede na to, ali ste del gospodarskega sektorja ali javne uprave, imamo znanje in izkušnje, ki vam pomagajo uresničiti projekte. Več informacij s klikom here.

Need support applying for grants?

Trust us with your project and together we'll make sure you get the best outcome.