• All
  • CSRD
ESG trajnostno poročilo je dokument, ki ga podjetja uporabljajo za komuniciranje svojega vpliva na okolje.

Kaj je ESG trajnostno poročilo?

ESG trajnostno poročilo je dokument, ki ga podjetja uporabljajo za komuniciranje svojega vpliva na okolje (Environmental), družbo (Social) in upravljanje (Governance) skladno z evropskimi standardi trajnostnega poročanja (ESRS). Sestava ESG trajnostnega poročila Poslovno poročilo in izjava o trajnosti, pripravljeni v skladu z zahtevami direktive o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD) in Evropskih standardih za trajnostno […]

Kaj je ESG trajnostno poročilo? Read more »

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) podjetjem omogočajo, da jasno in zanesljivo poročajo o svojem vplivu na okolje, družbo in upravljanje.

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS)

V zadnjih letih se je poudarek na trajnostnem razvoju močno povečal, saj podjetja po vsem svetu iščejo načine, kako zmanjšati svoj vpliv na okolje in izboljšati družbeno odgovornost. Evropska unija je v tem kontekstu razvila Evropske standarde za trajnostno poročanje (ESRS). ESRS so bili uvedeni z namenom zagotoviti dosledno, primerljivo in zanesljivo poročanje o trajnostnih

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) Read more »

Analiza vrzeli pomaga pri odkrivanju specifičnih področij, kjer so podatki lahko manjkajoči, nepopolni ali nepravilno validirani.

Analiza vrzeli in njena vloga v trajnostnem poročanju

Analiza vrzeli je pomembna, ker podjetjem omogoča, da sistematično ocenijo svoje trenutne trajnostne strategije in prakse, da bi odkrili pomanjkljivosti v skladnosti, učinkovitosti ali učinkovanju. Kaj je analiza vrzeli? Analiza vrzeli omogoča identifikacijo specifičnih področij, kjer so podatki lahko nepopolni, manjkajoči ali neustrezno preverjeni, kar lahko vpliva na kakovost in zanesljivost trajnostnih poročil.  Proces vključuje pregled

Analiza vrzeli in njena vloga v trajnostnem poročanju Read more »

Analiza dvojne pomembnosti - jedro direktive o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD)

Analiza dvojne pomembnosti – jedro direktive o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD)

Analiza dvojne pomembnosti je metodologija, ki organizacijam pomaga določiti, katere trajnostne teme so najbolj relevantne tako za njihov poslovni uspeh kot za njihov vpliv na okolje in družbo. Zajema vse lastne vplive in vplive v vrednostni verigi na ljudi ali okolje, ki so povezani z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi zadevami (ESG), ter pomembne trajnostne vplive,

Analiza dvojne pomembnosti – jedro direktive o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD) Read more »

CSRD uvaja enotne zahteve za trajnostno poročanje, zagotavlja primerljivo poročanje podjetij, v Evropski uniji, o trajnostnih vprašanjih

Uvod v direktivo o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD)

CSRD poročanje o trajnosti omogoča organizacijam, da transparentno komunicirajo svoje okoljske, socialne in upravljavske (ESG) dejavnosti ter vpliv na zainteresirane strani. Kaj je CSRD? CSRD je regulativni okvir, ki zahteva, da podjetja v EU poročajo o svojih trajnostnih aktivnostih. Nadomešča in razširja prejšnjo direktivo o nefinančnem poročanju (NFRD), ki je prav tako zahtevala, da podjetja

Uvod v direktivo o korporativnem poročanju o trajnosti (CSRD) Read more »

LCA analysis – what does it bring for the company?

Ste se kdaj spraševali, kako lahko zmanjšate svoj ogljični odtis? Ali kako lahko izboljšate energetsko in snovno učinkovitost, ne da bi žrtvovali kakovost izdelka? V svetu, kjer je trajnostnost vedno bolj v središču pozornosti, se podjetja vse bolj zavedajo pomena teh vprašanj. Razumevanje in upravljanje okoljskih vplivov proizvodnje je ključno za uspeh v sodobnem poslovnem

LCA analysis – what does it bring for the company? Read more »

Nepovratna sredstva za podjetja

How to obtain grants: calls and funding opportunities

Pridobivanje nepovratnih sredstev je ključnega pomena za uspeh mnogih projektov, od raziskovalnih in razvojnih do infrastrukturnih. Vendar pa je postopek pridobitve teh sredstev lahko zapleten in zahteva natančno poznavanje razpisnih pogojev. Zato je pomembno, da se dobro pripravite in poznate vse korake, ki so potrebni za uspešno pridobitev nepovratnih sredstev. Kako vam lahko pomagamo? Storitve

How to obtain grants: calls and funding opportunities Read more »

Zemljevid občin v obmejnih problemskih območjih Slovenije

Border problem areas

Obmejna problemska območja so geografske regije, ki se nahajajo na mejah Slovenije in se soočajo z različnimi razvojnimi izzivi. Med glavnimi težavami so slabša prometna dostopnost, razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter strožje zahteve pri varstvu okolja. Ta območja pogosto predstavljajo tudi kulturno in naravno dediščino, ki je pomembna za ohranjanje slovenske

Border problem areas Read more »

Zemljevid kohezijskih regij Slovenije, ki prikazuje razdelitev na Vzhodno in Zahodno Slovenijo, z označenimi prednostnimi območji za regionalno pomoč.

Cohesion regions of Slovenia and regional aid map

Kohezijske regije predstavljajo geografske segmente, ustanovljene z namenom spodbujanja enakomernejšega razvoja znotraj posameznih držav in celotne Evropske unije. V Sloveniji obstajata dve takšni regiji: Vzhodna in Zahodna Slovenija. Od leta 2016 se Zahodna Slovenija šteje med bolj razvite evropske regije, medtem ko Vzhodna Slovenija ostaja v kategoriji manj razvitih. Zaradi tega razpisi za dodeljevanje nepovratnih

Cohesion regions of Slovenia and regional aid map Read more »