Družinska ustava podjetja

Kaj je družinska ustava?

Družinska ustava ni obvezna, je pa nujna za dobre odnose med družinskimi člani. Ureja odnose, rešuje konflikte, določa protokol prenosa lastništva podjetja, pogoje prevzema, vizijo, poslanstvo in cilje podjetja.

Spori med družinskimi člani pogosto ogrožajo razpad celotnega družinskega podjetja, ki je nastajalo skozi generacije. V Sloveniji je veliko družinskih podjetij, ki se srečujejo s težavami, na katere prej niti niso pomislila. Dejstvo je, da prenos družinske dejavnosti na naslednike preživi zgolj ena tretjina podjetij; v tretjo generacijo zgolj samo še vsako sedmo.

Družinske ustave so v Sloveniji vedno bolj priljubljene. Družinska ustava je dokument, ki jasno določa vloge in razmerja družinskih članov v podjetju. V njem se natančno opredeli, da so lastniki podjetja lahko samo člani družine po krvnem nasledstvu, in tudi, kako se bo nasledstvo vzpostavljalo s širitvijo družine, kdo je torej lahko aktivni lastnik z upravljavskimi funkcijami in kdo neaktivni lastnik, ki pa ima pravice kot član skupščine. Predstavijo se skupne vrednote in oblikujejo rešitve za reševanje morebitnih konfliktov.

Za ta korak je potrebno doseči visoko stopnjo tolerance pri obeh generacijah. Družinska podjetja temeljijo na tradiciji in čustveni navezanosti na to, kar si ustvaril sam ali nekdo drug pred teboj. To pa je tudi temeljna razlika, ki družinska podjetja ločuje od menedžersko vodenih, v katerih nekdo upravlja podjetje od zunaj in brez čustvene vpetosti. Prav zaradi te pomembne razlike je za delovanje, uspeh in obstoj družinskega podjetja pomembno, da se lastništvo in upravljanje podjetja jasno razmejita od zasebnih, družinskih razmerij.

Starše je največkrat potrebno naučiti, da ni dopustno udrihati po mizi, mlade pa, da ne morejo uveljavljati svojega ega. Z družinsko ustavo se dajejo tudi usmeritve, da je potrebno slediti skupnim interesom.

Podjetnik mora že pri svojih 50 letih razmišljati o nasledstvu podjetja, učiti mlade naslednike in jih pripravljati na prevzem. Če otrok nima želje ali sposobnosti, da bi vas nasledil, pozabite na to možnost. Podjetje je možno prodati ali pa za upravljanje najeti menedžerja, naslednik pa ostane v njem samo kot lastnik. Bolje tako, kot pustiti, da podjetje propade. Včasih namreč otrokom delamo tudi krivico, da jim zaradi porekla to vsiljujemo, in potem niso srečni.

Družinska ustava in družbena pogodba

Družinska ustava in družbena pogodba se ne izključujeta, ampak se dopolnjujeta. Medtem ko družbena pogodba ureja razmerje med družinskim podjetjem in njegovimi lastniki, družinska ustava kaže, kako družinski člani komunicirajo med seboj, kakšne pristojnosti imajo, kako se preprečujejo konflikti, krvno nasledstvo itd. Oba niza pravil se torej prekrivata. Predstavljata vzajemno, komplementarno krepitev podjetja.

V družinski ustavi se obravnavajo vprašanja, ki bi lahko zaradi svoje čustvene eksplozivnosti ogrozila mir v družini in s tem stabilnost družinskega podjetja, zato sestava ustave običajno poteka z zunanjo podporo, da se proces ublaži in prepreči konflikte.

Kaj je načeloma zapisano v družinski ustavi:

 • vrednote in cilji družine ter podjetja,
 • oblikovanje poslovnega modela vodenja,
 • korporativno upravljanje in nadzor,
 • upokojitev lastnikov,
 • ureditev nasledstva,
 • pravila svetovalnega odbora,
 • prenosi lastništva,
 • zagotavljanje kohezije v družini, npr. komunikacijska pravila, obvladovanje konfliktov,
 • uvod v družinski dan,
 • upoštevanje družbene ustave (brez nasprotij).

Družinska ustava seveda ni zdravilo in ne more popolnoma izključiti pravnih sporov znotraj družine, toda dokazano vodi do manj sodnih procesov v družini. To bi morala biti dovolj velika spodbuda, da se dogovorite o nizu pravil v družinski ustavi za bolj mirno prihodnost in dolgoročni obstoj vašega podjetja.

Naše storitve:

 • pregled aktualnega stanja odnosov članov družine in razgovor z vsakim posebej ter vsemi skupaj,
 • vodenje dialoga in mediacije med družinskimi člani,
 • priprava družinske ustave,
 • nadzor nad implementacijo.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.