Energetske zadruge

Razmere na energetskem trgu so negotove, zato postaja energetska neodvisnost vse pomembnejša. Ena od rešitev za energetsko neodvisnost občin so energetske zadruge, ki temeljijo na obnovljivih virih energije.

Članica takšne zadruge je lahko tudi občina, če porablja energijo za lastne potrebe in ne za prodajo na trgu. Občine so navadno tudi pobudnik ustanovitve energetskih zadrug. Skupnostna sončna elektrarna ponuja možnost proizvajanja lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo lastne strehe za postavitev sončne elektrarne. Veliko gospodinjstev je že prejelo zavrnitev, ker se ne morejo priključiti na električno omrežje.

Najpomembnejši koraki pri tem so priprava nabora vseh večjih potencialnih streh (javnih in zasebnih) v občini, izdelava idejne zasnove sončnih elektrarn in pridobitev soglasja za priključitev.

Pogodbo boste sklenili za odkupovanje elektrike po zagotovljeni ceni ali pa za izplačevanje premij za elektriko, ki jo boste prodajali sami.

Z energetsko zadrugo bodo solastniki upravičeni do deleža v skupnostni sončni elektrarni in s tem do cenejše električne energije iz obnovljivih virov. Na ta način pa bodo zagotovili čistejše okolje v občini, zmanjšanje emisij trdnih delcev (PM10, PM2,5) in znižanje emisij CO2. Energetska zadruga pripravlja in izvaja skupnostne projekte za koriščenje obnovljivih virov energije na območju občine in s tem omogoča, da finančne in družbene koristi ostanejo v lokalnem okolju.

Naše storitve:

  • izdelava idejnega koncepta energetske zadruge v občini,
  • izbira poslovnega modela,
  • priprava vseh potrebnih pravnih dokumentov za ustanovitev skupnosti in ureditev medsebojnih razmerij ter razmerij do skrbnika električnega omrežja,
  • izdelava poslovnega in finančnega načrta za energetsko zadrugo,
  • ureditev virov financiranja,
  • priprava vloge za prijavo na javni razpis.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.