Javni sektor

Prijava na SLO in EU razpise

Občine se lahko prijavijo na različne programe za uresničitev projektov, ki so si jih zadale v času nove programske perspektive do leta 2027. Črpanje evropskih nepovratnih sredstev mnogim občinam predstavlja močno oporo pri realizaciji njihovih projektov. Ne glede na to, ali gre za investicije v komunalno infrastrukturo, gradnjo kulturnih dvoran, osnovnih šol, vrtcev, kolesarskih stez, […]

Prijava na SLO in EU razpise Preberi več »

Projektno sodelovanje

LAS – lokalna akcijska skupina Občine in ostali partnerji so se v LAS vključili na osnovi pogodbenega partnerstva javnih in zasebnih subjektov. Iz naslova teh sredstev imajo občine možnost pridobiti subvencije za manjše projekte. Prijave je smotrno trajnostno načrtovati skupaj z društvi in zasebniki, da se s projekti ustvari sinergija učinkov (primer integralni turistični produkt,

Projektno sodelovanje Preberi več »

Investicijska dokumentacija: DIIP, PIZ in IP

Glede na zahtevnost projekta in ocenjeno vrednost investicije je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ pripraviti vso potrebno investicijsko dokumentacijo. Izhodišča Za izdelavo DIIP-a načeloma ne potrebujemo projektne dokumentacije oziroma zadostuje že idejna zasnova – odvisno od faze projektnega cikla in vrednosti projekta.

Investicijska dokumentacija: DIIP, PIZ in IP Preberi več »

Energetske zadruge

Razmere na energetskem trgu so negotove, zato postaja energetska neodvisnost vse pomembnejša. Ena od rešitev za energetsko neodvisnost občin so energetske zadruge, ki temeljijo na obnovljivih virih energije. Članica takšne zadruge je lahko tudi občina, če porablja energijo za lastne potrebe in ne za prodajo na trgu. Občine so navadno tudi pobudnik ustanovitve energetskih zadrug.

Energetske zadruge Preberi več »

Strategija trajnostnega razvoja občine

Osnovna izhodišča strategije so začrtati ukrepe za doseganje kakovostnega in prijaznega bivalnega okolja za vse generacije, skrb za čisto pitno vodo, energetska neodvisnost, dekarbonizacija občine, nevtralna mobilnost itd. Upoštevajo se smernice vseh treh stebrov: okoljski dejavniki, ekonomski dejavniki, socialni dejavniki. Namen strategije je na podlagi širokega družbenega soglasja med občani, ključnimi lokalnimi deležniki in občinskimi

Strategija trajnostnega razvoja občine Preberi več »

Načrt trajnostnega turizma

Vsaka občina lahko ima svoj nosilni integralni turistični produkt (ITP), ki bo trajnosten in pritegnil obiskovalce iz Slovenije ter tujine. Trajnostni turizem občine vključuje vse tri stebre: okoljskega, ekonomskega in družbenega. Okoljski vidik: vključevanje lepe narave in čistega urejenega okolja v ITP, spoznavanje naravne in kulturne dediščine, ureditev trajnostnih protokolov (tam, kjer sta zaščiteni naravna

Načrt trajnostnega turizma Preberi več »

JOB – celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin

Objekti, ki se ogrevajo s fosilnimi gorivi (ELKO, UNP) in v zadnjih 12 letih niso bili energetsko sanirani, niso skladni z zahtevami PURES 3. Obstoječe slabo energetsko stanje objektov in energetskih naprav v objektih povzroča prekomerno obremenjevanje okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci ter visoke stroške obratovanja in vzdrževanja objektov. Poleg tega obstoječe stanje prav

JOB – celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin Preberi več »

JZP – Javno Zasebno Partnerstvo

O javno-zasebnem partnerstvu govorimo predvsem v primerih zasebnih vlaganj v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu. Javno-zasebno partnerstvo kot oblika strateškega partnerstva med institucijami javnega in zasebnega sektorja lahko uspešno prispeva k zmanjšanju javnih izdatkov za javne storitve in k ohranjanju dosežene ravni javnih storitev, če so ustrezno opredeljeni

JZP – Javno Zasebno Partnerstvo Preberi več »