JOB – celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občin

Objekti, ki se ogrevajo s fosilnimi gorivi (ELKO, UNP) in v zadnjih 12 letih niso bili energetsko sanirani, niso skladni z zahtevami PURES 3. Obstoječe slabo energetsko stanje objektov in energetskih naprav v objektih povzroča prekomerno obremenjevanje okolja z emisijami CO2 in prašnimi delci ter visoke stroške obratovanja in vzdrževanja objektov. Poleg tega obstoječe stanje prav tako ne zagotavlja optimalnih bivalnih in delovnih pogojev v objektih.

Ukrepi

Celovita energetska sanacija je opredeljena kot izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v javno korist, ki zajemajo rekonstrukcijo (izvedba gradbenih ukrepov/ukrepi gradbene sanacije) in tehnološko posodobitev (tehnološki investicijski ukrepi) obstoječih objektov. Poleg investicijskih ukrepov pa so predvideni tudi ukrepi uvedbe sistema energetskega upravljanja ter organizacijski in drugi ukrepi v smislu izvajanja energetskega upravljanja objektov.

Ukrepi celovite energetske prenove objektov:

 • energetsko upravljanje,
 • izolacija fasade,
 • zamenjava stavbnega pohištva,
 • izolacija podstrešja,
 • zamenjava kritine,
 • prenova ogrevalnega sistema,
 • namestitev termostatskih ventilov,
 • hidravlično uravnoteženje,
 • sanacija razsvetljave,
 • vgradnja sistemov za prezračevanje in hlajenje prostorov.

Razpis

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. »Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada EU in 15 % iz slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Cilji energetske prenove

Z izvedbo nameravane investicije bo zagotovljeno:

 • višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov (zaposleni, učenci, otroci, ostali uporabniki objektov),
 • povečanje energetske učinkovitosti objektov, kar pomeni:
  • znižanje transmisijskih izgub skozi zunanje stene objektov (kjer so predvideni ukrepi izolacije zunanjih sten),
  • znižanje transmisijskih izgub skozi strehe objektov (kjer so predvideni ukrepi izolacije proti strehi),
  • znižanje transmisijskih izgub skozi stavbno pohištvo objektov (kjer so predvideni ukrepi zamenjave zunanjega stavbnega pohištva),
  • z namestitvijo termostatskih ventilov na radiatorje bodo optimizirani sistemi ogrevanja v objektih,
  • prenova kotlovnic oziroma vgradnja novih kotlovnic bo optimizirala proizvodne sisteme toplote, zagotovljen pa bo tudi prehod na okolju prijazen in cenovno ugodnejši energent; z vzpostavitvijo daljinskega nadzora in upravljanja kotlovnic pa bosta zagotovljeni njihovo optimalno delovanje in hitro odpravljanje morebitnih nepravilnosti v delovanju.
 • uvedba obnovljivih virov energije v objekte,
 • vsi navedeni ukrepi bodo zagotovili nižjo porabo energije glede na obstoječe stanje,
 • prihranek pri stroških za energijo,
 • učinkovito vzdrževanja in upravljanje energetskih sistemov.

Naše storitve:

 • pregled promotorske vloge,
 • izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP),
 • izdelava dokumenta ocena o upravičenosti JZP,
 • pravno svetovanje (v sodelovanju z zunanjim sodelavcem),
 • izdelava razširjenega energetskega pregleda (REP),
 • priprava vloge za prijavo na javni razpis,
 • svetovalni inženiring pri pripravi optimalnega koncepta,
 • izdelava ostalih potrebnih dokumentov:
  • metodologija za izračun prihrankov,
  • program izvajanja koncesije,
  • načrt merjenja in kontrole prihrankov energije ter drugih učinkov.

Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov

Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo (v nadaljevanju: ukrep) v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov.

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani v celoti, vendar ne več kot 277,00 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine, ki je predmet sofinanciranja in na kateri bo ukrep izveden.

Naše storitve:

 • izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP),
 • priprava vloge za prijavo na javni razpis,
 • svetovalni inženiring pri pripravi optimalnega koncepta.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.