LCA je mednarodno priznana, znanstveno utemeljena metodologija, ki ocenjuje možne okoljske vplive izdelka ali storitve skozi celotno življenjsko dobo od pridobivanja surovin, proizvodnje, distribucije in uporabe do odlaganja ob koncu življenjske dobe, recikliranja ali ponovne uporabe.

LCA izdelujemo za:

 • obstoječe produkte podjetij,
 • nove razvojne produkte,
 • gradbene produkte,
 • primerjavo obstoječih in novih produktov.

Natančnost študije LCA je neposredno povezana s kakovostjo vhodnih podatkov. Skrbno upoštevanje te metodologije določa ne le kakovost podatkov, temveč tudi objektivnost. Študija bo izdelana z orodjem Umberto LCA+. Umberto LCA+ je ena izmed vodilnih programskih rešitev LCA in jo strokovnjaki priporočajo za uporabnike iz industrije, svetovanja, raziskav in izobraževanja. Programska rešitev je skladna z ISO 14040, 14044 in EN15804 v primeru gradbenih produktov ali storitev. Uporabljena bo podatkovna zbirka EcoInvent v3.8 oziroma najnovejša dostopna zbirka v času izdelave.

Obseg sistema

Upošteva se obseg sistema 1–3 oziroma podatki znotraj sistemov, ki so na razpolago.

Vir: EPA Center for Corporate Climate Leadership

Emisije 1, 2 in 3 so kategorije, ki se uporabljajo za opis različnih virov emisij toplogrednih plinov, povezanih s poslovanjem podjetja.

 • Emisije obsega 1 se nanašajo na neposredne emisije, ki izvirajo iz virov, ki so v lasti ali pod nadzorom podjetja, kot so izgorevanje goriva na kraju samem, prevoz in proizvodnja kemikalij.
 • Emisije obsega 2 se nanašajo na posredne emisije, ki nastanejo pri porabi kupljene energije, kot so elektrika, toplota in para.
 • Emisije obsega 3 se nanašajo na vse druge posredne emisije, ki so posledica dejavnosti podjetja, vendar nastanejo zunaj njegovih meja delovanja. Sem lahko spadajo emisije dobaviteljev, proizvodnja kupljenih materialov in blaga ter uporaba in odstranjevanje izdelkov podjetja.

Meje sistema: A1–A3, A4–A5, B1–B7, C1–C4 in D. Glede na sam izdelek se določijo smiselne meje sistema.

V študiji LCA smo osredotočeni na obdobje od zibelke do groba (Cradle-to-Grave) oziroma na obdobje A1 do D, če je potrebno narediti analizo LCA za gradbeni izdelek po standardu SIST EN 15804:2012+A2:2019.

Rezultati analize LCA

 • Pridobljeni rezultati identificirajo okoljsko vroče točke ter določijo enote, na podlagi katerih je smiselno delati izboljšave.
 • S primerjalno analizo LCA optimiziramo masne in energijske bilance, tako da uporabimo alternativne ali reciklirane materiale, optimiziramo logistiko zunaj ali znotraj poslovnega procesa, vključujemo ukrepe iz krožnega gospodarstva in ukrepe iz naslova blažitve podnebnih sprememb.
 • Analiza LCA predstavlja osnovo za pridobitev okoljske deklaracije proizvoda EPD.
 • LCA je pri nekaterih presojevalcih priporočana oziroma tudi zahtevana v fazi izdelave ISO 14001.

Naše storitve:

 • izvedemo LCA za posamezen izdelek oziroma skupino izdelkov,
 • pomagamo definirati trajnostne ukrepe za izboljšanje okoljskega odtisa,
 • pripravimo primerjalno LCA, ki že upošteva trajnostne ukrepe,
 • merimo izboljšanje ogljičnega odtisa ter drugih okoljskih indikatorjev.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.

Na ta način celotno zgodbo zaokrožimo skozi vrsto izzivov in pripravimo rešitve, ki nas skupaj popeljejo v boljši jutri.

Scroll to Top