Izdelava LCA (Life Cycle Assessment)

LCA analiza je mednarodno priznana, znanstveno utemeljena metodologija, ki ocenjuje možne okoljske vplive izdelka ali storitve skozi celotno življenjsko dobo od pridobivanja surovin, proizvodnje, distribucije in uporabe do odlaganja ob koncu življenjske dobe, recikliranja ali ponovne uporabe.

LCA analizo izdelujemo za:

 • obstoječe produkte podjetij,
 • nove razvojne produkte,
 • gradbene produkte,
 • primerjavo obstoječih in novih produktov.

Natančnost LCA analize je neposredno povezana s kakovostjo vhodnih podatkov. Skrbno upoštevanje te metodologije določa ne le kakovost podatkov, temveč tudi objektivnost. Študija bo izdelana z orodjem Umberto LCA+.

Umberto LCA+ je ena izmed vodilnih programskih rešitev LCA in jo strokovnjaki priporočajo za uporabnike iz industrije, svetovanja, raziskav in izobraževanja. Programska rešitev je skladna z ISO 14040, 14044 in EN15804 v primeru gradbenih produktov ali storitev. Uporabljena bo podatkovna zbirka EcoInvent v3.8 oziroma najnovejša dostopna zbirka v času izdelave.

Obseg sistema

Upošteva se obseg sistema 1–3 oziroma podatki znotraj sistemov, ki so na razpolago.

Vir: EPA Center for Corporate Climate Leadership

Emisije 1, 2 in 3 so kategorije, ki se uporabljajo za opis različnih virov emisij toplogrednih plinov, povezanih s poslovanjem podjetja v LCA analizi.

 • Emisije obsega 1 se nanašajo na neposredne emisije, ki izvirajo iz virov, ki so v lasti ali pod nadzorom podjetja, kot so izgorevanje goriva na kraju samem, prevoz in proizvodnja kemikalij.
 • Emisije obsega 2 se nanašajo na posredne emisije, ki nastanejo pri porabi kupljene energije, kot so elektrika, toplota in para.
 • Emisije obsega 3 se nanašajo na vse druge posredne emisije, ki so posledica dejavnosti podjetja, vendar nastanejo zunaj njegovih meja delovanja. Sem lahko spadajo emisije dobaviteljev, proizvodnja kupljenih materialov in blaga ter uporaba in odstranjevanje izdelkov podjetja.

Meje sistema: A1–A3, A4–A5, B1–B7, C1–C4 in D. Glede na sam izdelek se določijo smiselne meje sistema.

V LCA analizi smo osredotočeni na obdobje od zibelke do groba (Cradle-to-Grave) oziroma na obdobje A1 do D, če je potrebno narediti analizo LCA za gradbeni izdelek po standardu SIST EN 15804:2012+A2:2019.

Število dni izvedbe

Časovna zahtevnost izvedbe analize življenjskega cikla (LCA) je močno povezana z različnimi dejavniki. Med ključne vplive spadajo kompleksnost samega produkta, obseg in zahtevnost proizvodnih procesov, število vključenih dobaviteljev, ter obstoječe procesne sheme v podjetju. Skupno gledano, bolj kot so ti elementi zahtevni in obsežni, daljši je lahko pričakovani časovni okvir za izvedbo LCA analize, vendar ne daljši od 14 dni.

Koraki izvedbe LCA analize

1 korak LCA:

Določijo se cilji in obseg

 • opredelitev želenih izračunanih ciljnih podatkov,
 • opredelitev sistemskih meja,
 • opredelitev podatkov, ki jih lahko verodostojno zajamemo,
 • opredelitev meril cut-off.

2 korak LCA:

Popis in zajem podatkov

 • kategorizacija in grupiranje procesov,
 • modeliranje procesov v programu,
 • zbiranje podatkov.

3 korak LCA:

Izračuni v skladu z metodologijo

 • izračun emisij CO2 za posamezen proces,
 • izračun emisij CO2 za posamezno sistemsko mejo.

4 korak LCA:

Primerjalna LCA

 • primerjalna analiza z lastnim ali konkurenčnim izdelkom,
 • primerjava emisij CO2 procesov brez in z ukrepi.

5 korak LCA:

Rezultati in poročilo

 • priprava rezultatov in poročilo,
 • predstavitev naročniku.

Rezultati analize LCA

 • Pridobljeni rezultati identificirajo okoljsko vroče točke ter določijo enote, na podlagi katerih je smiselno delati izboljšave.
 • S primerjalno analizo LCA optimiziramo masne in energijske bilance, tako da uporabimo alternativne ali reciklirane materiale, optimiziramo logistiko zunaj ali znotraj poslovnega procesa, vključujemo ukrepe iz krožnega gospodarstva in ukrepe iz naslova blažitve podnebnih sprememb.
 • Analiza LCA predstavlja osnovo za pridobitev okoljske deklaracije proizvoda EPD.
 • LCA je pri nekaterih presojevalcih priporočana oziroma tudi zahtevana v fazi izdelave ISO 14001.

Naše storitve:

 • izvedemo LCA analizo za posamezen izdelek oziroma skupino izdelkov,
 • pomagamo definirati trajnostne ukrepe za izboljšanje okoljskega odtisa,
 • pripravimo primerjalno LCA analizo, ki že upošteva trajnostne ukrepe,
 • merimo izboljšanje ogljičnega odtisa ter drugih okoljskih indikatorjev.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.