JZP – Javno Zasebno Partnerstvo

O javno-zasebnem partnerstvu govorimo predvsem v primerih zasebnih vlaganj v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.

Javno-zasebno partnerstvo kot oblika strateškega partnerstva med institucijami javnega in zasebnega sektorja lahko uspešno prispeva k zmanjšanju javnih izdatkov za javne storitve in k ohranjanju dosežene ravni javnih storitev, če so ustrezno opredeljeni vsebina sodelovanja, tveganje in drugi pogodbeni odnosi med javnim in zasebnim partnerjem ter je preverjen javni interes.

Temeljna značilnost JZP je porazdelitev tveganj, povezanih z investicijo. Postopek izbire izvajalca oziroma zasebnega partnerja je odvisen od izbranega modela.

Občina kot javni partner v partnerstvo vloži predvsem osnovno sredstvo (objekte s pripadajočim zemljiščem ali zemljišče) in stroške priprave dokumentacije za izbor zasebnega partnerja. Investicijo izvede zasebni partner.

Doba trajanja javno-zasebnega partnerstva:

 • energetsko pogodbeništvo do 15 let,
 • turistični projekti od 20 do 25 let,
 • vlaganje v objekte (vrtci, šole) od 20 do 25 let.

Po preteku JZP celotna investicija preide v last občine.

Naše storitve:

 • pregled promotorske vloge,
 • izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP),
 • izdelava dokumenta ocena upravičenosti JZP,
 • pravno svetovanje (v sodelovanju z zunanjim sodelavcem):
  • izdelava in uskladitev medsebojnega sporazuma o načinu izvajanja in sofinanciranju operacije med vsemi udeleženci oziroma (so)lastniki stavb, ki so predmet operacije,
  • izdelava in uskladitev osnutkov dokumentov: odločitev o javno zasebnem partnerstvu skladno z 11. členom ZJZP in akt o javno-zasebnem partnerstvu skladno s 36. členom ZJZP ali skupni akt skladno s 40. členom ZJZP,
  • izdelava in uskladitev osnutkov dokumentacije ter pravno svetovanje pri izvedbi javnega razpisa za izvedbo javno-zasebnega partnerstva skladno s 3. poglavjem III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga:
   • izvedba faze preverbe usposobljenosti,
   • izvedba faze (1.) konkurenčnega dialoga,
   • izvedba faze končnih ponudb.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.