Evropska sredstva za zeleni prehod

Slovenija bo imela za investicije v bolj zeleno, digitalno, povezano, bolj socialno in pametnejšo državo na voljo približno 3,2 milijarde evrov. Kar 25 % teh sredstev bo namenjenih za zeleni prehod oziroma za naložbe v obnovljive vire energije, izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, za poplavno varnost ter odvajanje in čiščenje voda.

Prednostna področja:

 • pametnejša Slovenija (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje),
 • bolj zelena, nizkoogljična Slovenija (vključno z energetskim prehodom, krožnim gospodarstvom, prilagajanjem na podnebne spremembe in obvladovanjem tveganj),
 • bolj povezana Slovenija (mobilnost in povezljivost IKT),
 • bolj socialna Slovenija (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo),
 • Slovenija bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude).

Evropa prav tako namenja dodatna sredstva, za katera se lahko potegujejo podjetja. Zanimivi programi so:

 • PROGRAMI INTERREG,
 • SKLAD ZA INOVACIJE,
 • CEF.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekatere programe za pridobitev subvencij.

Programi za pridobitev subvencij

SKLAD ZA PRAVIČNI PREHOD

Sredstva novega Sklada za pravični prehod bodo zaradi opuščanja rabe premoga namenjena podpori Zasavju in Savinjsko-šaleški regiji.

PROGRAMI INTERREG

Izbirate lahko med različnimi čezmejnimi, transnacionalnimi in medregionalnimi projekti. Programi so trajnostno naravnani z usmeritvijo v doseganje ciljev ESG. Upravičeni stroški so manjše investicije in predvsem programsko sodelovanje (realizacija pilotnih projektov, manjše raziskave, razvoj novih konceptov, širjenje dobrega imena).

SKLAD ZA INOVACIJE

Ta razpis se osredotoča na projekte v okviru štirih tem:

 • inovativna elektrifikacija v industriji in vodik (1 milijarda EUR),
 • proizvodnja na osnovi čistih tehnologij (podpora proizvodnji komponent in končne opreme, kot so elektrolizerji in gorivne celice, inovativna obnovljiva oprema, shramba energije ali toplotne črpalke) (700 milijonov EUR),
 • »srednje veliki pilotni« projekti za validacijo, testiranje in optimizacijo visoko inovativnih rešitev (300 milijonov EUR),
 • splošna dekarbonizacija, ki je na voljo vsem projektom, ki so upravičeni do sredstev iz Sklada za inovacije, razen tistim, ki spadajo na področje namenskih tem RePowerEU (1 milijarda EUR).

INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE – Connecting Europe Facility (CEF)

Tri programska področja:

 • CEF Energy,
 • CEF Telecom,
 • CEF Transport (varovana parkirišča, e-polnilnice, multimodalne logistične platforme).

Upravičeni stroški:

 • študije (vključno z raziskovalnimi študijami, študijami izvedljivosti, vrednotenjem, testiranjem in validacijskimi študijami, pregledi lokacije),
 • izvedbeni projekti (vključno z nabavo, dobavo in izvedbo komponent, sistemov in storitev, razvojem, gradbenimi in inštalacijskimi deli, dobavo inštalacij).

ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ (ZSInv)

Ta zakon določa oblike investicijskih spodbud, pogoje, merila in postopek dodeljevanja investicijskih spodbud ter aktivnosti za spodbujanje investicij in internacionalizacije gospodarskih družb.

Vzpodbujajo se projekti, ki:

 • imajo naložbeno vrednost nad 12 milijonov EUR,
 • imajo več kot 50 % upravičenih stroškov v stroje in tehnološko opremo,
 • na novo zaposlujejo minimalno 25 oseb.

Intenzivnost pomoči je odvisna od velikosti podjetja in od števila točk, ki jih zbere.

 1. ČLEN

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Pri dodeljevanju pomoči na podlagi neposredne vloge iz 31. člena zakona se šteje, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih delovnih mest, če:

 • se nahaja na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali na obmejnem problemskem območju ali na območju avtohtonih narodnih skupnosti ali na območju parkovnih skupnosti Triglavskega narodnega parka in predvideva vsaj ohranitev obstoječih delovnih mest ali predvideva ustvarjanje vsaj 20 novih delovnih mest,
 • je investicijska dokumentacija pripravljena v skladu z uredbo, ki določa enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,
 • je nameravana gradnja objektov za izvedbo investicije določena na lokaciji, ki je skladna s prostorskim aktom, kar je razvidno iz priloženega mnenja samoupravne lokalne skupnosti.

EKO SKLAD

Subvencije in ugodni krediti za okolju prijazne naložbe

Vzpodbujajo različne programe:

 • ogrevanje in prezračevanje,
 • izolacija in okna,
 • učinkovita raba energije,
 • električna samooskrba,
 • gradnja ali celovita obnova stavb,
 • vozila in infrastruktura trajne mobilnosti,
 • voda,
 • zmanjševanje onesnaženja zraka,
 • upravljanje z odpadki in odstranjevanje azbesta,
 • začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Različne programe preverite na njihovi spletni strani: https://www.ekosklad.si/.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD (SPS)

SPS je vodilni nacionalni javni finančni sklad za podporo MSP-jev, start-upov in scale-upov, ki z učinkovitimi finančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšuje vrzeli pri dostopu do finančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter MSP-jem, start-upom in scale-upom omogoča sofinanciranje različnih poslovnih storitev (vavčerjev).

Različne programe preverite na njihovi spletni strani: https://www.podjetniskisklad.si/.

 • Ugodni krediti
 • Podpora start-upom
 • Vavčerji

Naše storitve:

 • svetujemo pri pravi koncepta za izbiro pravega progama za pridobitev subvencije,
 • pomagamo pri srednjeročnem načrtovanju za vlaganja 3–5 let in za vas spremljamo programe,
 • pripravimo celovito vlogo na razpis,
 • pomagamo pri pripravi zahtevkov in poročil,
 • svetujemo, da dosežete vse zahteve iz naslova razpisnih pogojev, da ni potrebno vračati sredstev.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.