Trajnostno financiranje

Podjetja vlagajo v naložbe predvsem s ciljem ustvarjati večji EBITDA in dodano vrednost na zaposlenega. Pri trajnostnem financiranju pa se zraven ekonomskega cilja upoštevajo tudi dejavniki in cilji ESG.

Kaj so trajnostne finance?

Trajnostne finance upoštevajo okoljske, družbene in upravljavske dejavnike, sicer znane kot dejavniki ESG. Z uvedbo trajnostnih financ boste sledili okoljskim, socialnim in upravljavskim ciljem.

Okoljski dejavniki: Trajnostno financiranje podjetja okolju pomaga z uporabo odgovornega vlaganja in financiranja projektov z upoštevanjem okoljskih ciljev (vključno s podnebno krizo, onesnaževanjem in degradacijo okolja ter trajnostno rabo zemeljskih virov), kot, na primer, vlaganje v obnovljive vire za nadaljnje zmanjšanje tveganja podnebnih sprememb. Primeri:

 • vlaganje podjetja v energetske zadruge,
 • vlaganje v tehnologije BAT,
 • vlaganje v zelene tehnologije,
 • vlaganje v celovite energetske sanacije objektov,
 • vlaganje v ISO 14001, LCA, EPD, trajnostne načrte ESG.

Socialni dejavniki: Trajnostno financiranje podjetja v veliki meri podpira tudi družbene dejavnike. Pomaga povečati zaupanje in jasnost odnosov med podjetji, strankami in vlagatelji. Prav tako pomaga zagotoviti boljše delovno okolje za zaposlene v podjetju. Zajema varstvo vseh državljanskih, človekovih in živalskih pravic, raznolikost in varstvo potrošnikov. Primeri:

 • vlaganje v socialna podjetja,
 • delitev dela dobička podjetja med zaposlene,
 • vlaganje v promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • vlaganje v nepridobitne organizacije (donacije).

Upravljavski dejavniki: Trajnostno financiranje podjetja pomaga spodbujati boljše organizacijske navade, odnose med zaposlenimi, znižuje korupcijo in deluje v skladu s pošteno ter pravično delovno zakonodajo. Primeri:

 • gospodarno odločanje o nakupu (zbiranje treh ponudb in konkurenčen dialog s pogajanji),
 • vlaganje v digitalna orodja za upravljanje,
 • vlaganje v usposabljanje vodilnih oseb v podjetju,
 • vlaganje v motivacijske dogodke, seminarje,
 • izplačila dela dobička med vodilne zaposlene.

Koristi trajnostnega financiranja

Trajnostno financiranje podjetju prinaša kratkoročne in dolgoročne pozitivne finančne učinke, hkrati pa ustvarja pozitivno vrednost za družbo, saj podjetja delujejo v okviru okoljskih omejitev. Podjetja, ki ne bodo posvečala pozornosti trajnostnim vidikom poslovanja, bodo manj odporna na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, in lahko tako ogrozijo svoj obstoj. Vlagajte v srednjeročne in dolgoročne naložbe, ki bodo pomagale ustvariti bolj trajnostno gospodarstvo.

Trajnostni finančni viri: Banke v Sloveniji podpirajo zeleni prehod gospodarstva in zagotavljajo financiranje na področju obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, čistega transporta, preprečevanja in nadzora onesnaževanj, trajnostnega upravljanja vod in odpadnih vod, zelenih stavb, okoljskega trajnostnega upravljanja živih naravnih virov in rabe zemljišč ter izdelkov, proizvodnje, tehnologije in postopkov krožnega gospodarstva itd.

V postopke financiranja vgrajujejo okoljske, družbene in korporativne dejavnike (t. i. dejavnike ESG) in s tem podjetja vzpodbujajo k trajnostnemu delovanju.

Naše storitve:

 • svetujemo pri pripravi trajnostnega načrta z vidika okoljskih dejavnikov,
 • svetujemo pri pripravi trajnostnega načrta z vidika socialnih dejavnikov,
 • svetujemo pri pripravi trajnostnega načrta z vidika upravljavskih dejavnikov,
 • pomagamo pri pripravi celovitega trajnostnega načrta financiranja,
 • izdelamo oceno upravičenosti investicijskih projektov,
 • svetujemo pri urejanju dolžniških virov financiranja.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.