Letni poslovni načrti, letni načrti podjetja

Podjetja poslovne načrte delajo za investicije in to predvsem takrat, ko jih zahteva banka. Redkokatero podjetje pa za svoje potrebe izdela poslovni načrt. Enako je z letnimi načrti. Veliko podjetij ne izdela svojega letnega načrta. Ena menijo, da ni potreb, druga, da je izguba časa. Podjetjem s stoletno tradicijo pa letni načrt predstavlja osnovo za napoved in monitoring uspeha. Načrti se pripravljajo na mesečni ali kvartalni ravni.

Poslovni načrti

 • Načrt prodaje: Letni načrt se prične z načrtom prodaje, ki ga izvedejo v prodajni funkciji. Izvede se na podlagi podatkov, napovedi prodaje, ki so jih posredovali kupci, naročniki. Pripravijo se pokalkulacije in novi ceniki. Zraven načrta prodaje se pripravi še letni medijski načrt.
 • Načrt proizvodnje in razvoja novih izdelkov: Na podlagi prodajnega načrta se izdela načrt proizvodnje. Definirajo se morebitne nove investicije in potrebe po optimizaciji proizvodnje. Upoštevajo se tudi stroški razvoja novih produktov in njihove uvedbe v proizvodnjo.
 • Kadrovski načrt: Vodje poslovnih funkcij identificirajo potrebe po novih zaposlitvah na podlagi letnega načrta proizvodnje in obstoječih kapacitet delovne sile.
 • Načrt investicij: Ocenita se vrednost potrebnih investicij in njihov donos ter doba vračila. Investicije morajo biti trajnostno naravnane.
 • Finančni načrt: Na podlagi ocene prihodkov iz naslova načrta prodaje, prejetih morebitnih načrtovanih subvencij, najetih dolžniških kratkoročnih in dolgoročnih virov se izračunajo prilivi podjetja (mesečno ali kvartalno). Na drugi strani pa se izračunajo predvideni odlivi z napovedjo obstoječih in novih zaposlitev, stroškov materiala, storitev, obresti, plačila glavnic itd. Paziti je potrebno, da se upoštevajo napovedi inflacije in makroekonomski načrti za posamezno dejavnost.
 • Poslovni načrt: Z združitvijo vseh petih načrtov se pripravi celovit načrt podjetja za naslednje leto. Podjetja načrte pripravljajo večinoma v mesecu novembru za naslednje leto. V pripravo načrta so vključeni vsi vodje posameznih poslovnih funkcij.

Naše storitve:

 • svetujemo pri pripravi prodajnega načrta (napovedi prodaje, medijski načrt),
 • svetujemo pri pripravi kadrovskega načrta,
 • svetujemo pri pripravi investicijskega načrta,
 • svetujemo pri pripravi finančnega načrta,
 • pomagamo pri pripravi letnih načrtov podjetja.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.