Trajnostni načrt družbeno odgovornega delodajalca

Uspešno pokrivanje tretjega stebra ESG pomeni, da se podjetje zaveda družbeno odgovornega ravnanja in ima za to predvidene ter jasno zapisane ukrepe izvajanja.

»Trajnostni načrt bo zgrajen na analizi obstoječega stanja, izboru kazalnikov poročanja znotraj ESG – ESRS – družbeni steber in določitvi želenega ciljnega stanja. Koncipirani bodo ukrepi za izboljšanje stanja na tem področju, uvedel se bo monitoring za spremljanje rezultatov. To bo predstavljalo osnovo za pripravo poročila ESG.«

Trajnostni načrt naslavlja družbene izzive podjetja in začrta ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne in povečevali pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje.

Načrt bo z naborom ukrepov sistematično pristopal k:

  • izboljšanju na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja,
  • izboljšanju varnosti in zdravja na delovnem mestu,
  • medgeneracijskemu sodelovanju,
  • etičnemu vodenju,
  • nediskriminaciji na delovnem mestu.

V podjetju se bodo izboljšali delovni pogoji, vzpostavile fleksibilne oblike organiziranosti dela, dvignil nivo pozitivne organizacijske klime in delovne kulture.

Naše storitve:

  • posnetek stanja družbene odgovornosti podjetja (analiza obstoječega, ciljno stanje),
  • svetovanje pri izboru družbenih kazalnikov za podjetje ESRS,
  • predlog ukrepov,
  • izdelava trajnostnega načrta z akcijskim načrtom,
  • načrt merjenja rezultatov.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.