Trajnostni razvojni načrt ESG

Trajnostni razvojni načrt ESG je akcijski načrt za trajnostno rast in zeleni prehod podjetja.

Ali želite podjetje usmeriti v zeleni prehod?

 • Ali dobavitelj ali kupec zahteva seznam ukrepov za zeleni prehod?
 • Ali potrebujete podatke za izpolnitev vprašalnika CDP Climate Change?
 • Ali se pripravljate na poročanje ESG?

Če ste na katero od zgornjih točk odgovorili pritrdilno, vam priporočamo izdelavo trajnostnega razvojnega načrta ESG.

Pri izvedbi trajnostnega razvojnega načrta ESG se upošteva Uredba o taksonomiji (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta uredba določa merila za ugotavljanje, ali se gospodarska dejavnost šteje kot okoljsko trajnostna za namene določitve stopnje okoljske trajnostnosti naložbe.

Akcijski načrt za trajnostno rast

Ta uredba o »taksonomiji« je eden od številnih ukrepov za pomoč pri doseganju treh ciljev akcijskega načrta, ki so:

 • preusmeriti kapitalske tokove v naložbe v trajnostno rast, da bi dosegli trajnostno in vključujočo rast,
 • obvladati finančna tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, naravnih nesreč, degradacije okolja in socialnih vprašanj,
 • spodbuditi preglednost in dolgoročne obete finančnih ter gospodarskih dejavnosti.

Merila: Za ugotavljanje, ali je gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna, in za namene določitve stopnje okoljske trajnostnosti naložbe se uporabijo naslednja merila:

 • bistveno prispeva k enemu ali več okoljskih ciljev, določenih v uredbi,
 • bistveno ne škoduje nobenemu od teh okoljskih ciljev,
 • se izvaja v skladu z minimalnimi zaščitnimi ukrepi, določenimi v uredbi,
 • izpolnjuje tehnična merila za pregled, ki jih je Evropska komisija določila v skladu z uredbo.

Okoljski cilji: Okoljski cilji za namen uredbe so:

 • ublažitev podnebnih sprememb,
 • prilagajanje podnebnim spremembam,
 • trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov,
 • prehod na krožno gospodarstvo,
 • preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja,
 • varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter ekosistemov.

Koraki izvedbe trajnostnega načrta ESG

 1. korak – Posnetek stanja EKONOMSKI STEBER: Pregledajo se ekonomski kazalniki podjetja, trajnostne investicije in trajnostno zadolževanje, stopnja digitalizacije v podjetju.
 2. korak – Posnetek stanja SOCIALNI STEBER: Pregledajo se obstoječa vlaganja v lokalno okolje, javno dobro pri poslovanju podjetja, usposabljanje in izobraževanje, enakopravno zaposlovanje, odnosi v podjetju, promocija zdravja na delovnem mestu.
 3. korak – Posnetek stanja OKOLJSKI STEBER: Pregledajo se uporaba obstoječih tehnologij in strojev ter poraba električne energije po strojih ter objektih, ravnanje z odpadki in vrste odpadkov po mesecih, poraba surovin/materialov po mesecih, poraba energije po mesecih, onesnaževanje zraka, vode in tal (aktualno stanje), trajnostna raba ter varstvo vodnih virov (aktualno stanje), blažitve in prilagajanja podnebnim spremembam (aktualno stanje), krožno gospodarstvo (aktualno stanje), varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov (aktualno stanje).
 4. korak – Dosedanje reference in dosežki prijavitelja na področju ekonomskega, okoljskega in socialnega stebra
 5. korak – Določitev ciljev organizacije na področju ekonomskega, okoljskega in socialnega stebra
 6. korak – Odnosi s strateškimi deležniki
 7. korak – Načrt ukrepov na področju ekonomskega, okoljskega in socialnega stebra 2023–2027:
  • novi stroji in oprema (energetska učinkovitost strojev),
  • uvedba novih tehnologij in novega ali izboljšanega tehnološkega procesa,
  • prehod v krožno gospodarstvo,
  • blažitve in prilagajanja podnebnim spremembam,
  • predlog digitalizacije in nakupa digitalnega orodja za zajemanje podatkov.
 8. korak – Izbor kazalnikov ESRS za trajnostno poročanje organizacije ter izdelava matrike z rezultati:
  • okolje (E) – izbor kazalnikov ESRS z okoljskega vidika,
  • družba (S) – izbor kazalnikov ESRS z družbenega vidika,
  • upravljanje (G) – izbor kazalnikov ESRS z ekonomskega in upravljavskega vidika.

V procesu izdelave ESG trajnostnega načrta bomo tesno sodelovali z vašo ekipo in če je potrebno, bomo k sodelovanju povabili strokovnjake, specializirane za oblikovanje tehničnih rešitev – na primer za izvedbo energetskega pregleda procesov ali za načrtovanje tehničnih rešitev za pohlajevanje. Naše partnerstvo bo temeljilo na strokovnosti, sodelovanju in prilagodljivosti, saj se zavedamo, da je trajnostni načrt za uspeh podjetja ključnega pomena.

ESG trajnostni načrt okoljsko odgovornega ravnanja pomaga podjetju:

 • identificirati vroče okoljske točke, ki jih bo potrebno z ukrepi trajnostno spremeniti,
 • opredeliti tveganja in priložnosti na vseh treh področjih (okoljskem, družbenem, ekonomskem),
 • izdelati matriko trajnostnih ukrepov,
 • oceniti finančni donos izvedenih ukrepov,
 • pripraviti povzetek smernic za vodstvo.   

Naše storitve:

 • izdelamo trajnostni razvojni načrt ESG,
 • zajamemo okoljski, ekonomski in socialni steber,
 • pripravimo načrt trajnostnih ukrepov,
 • izberemo indikatorje ESRS za spremljanje rezultatov in redni monitoring.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.