Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023)

Povzetek

 • Razpisnik: Slovenski Podjetniški Sklad, letak
 • Datum objave: 12.09.2023
 • Rok za oddajo: 06.11.2023, ali do porabe sredstev.
 • Višina sofinanciranja: Do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbuditi razvoj mikro podjetij v sektorju lesarstva z namenom maksimalne izrabe razvojnega potenciala slovenske strateške surovine – lesa. Razpis bo omogočal sofinanciranje investicij mikro podjetij tako v opredmetena kot neopredmetena sredstva.

Poseben poudarek bo dan tistim projektom, ki bodo zagotavljali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na ekološko odgovoren način, pri čemer bodo upoštevani principi krožnega gospodarstva.

Upravičenci

 • Mikro podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas in največ 10 zaposlenimi na dan 31.8.2023 s sedežem v RS.
 • Na dan oddaje vloge mora biti podjetje registrirano vsaj 18 mesecev
 • Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
 • Vlagatelji so lahko podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost: Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva in Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03- proizvodnja žimnic)

Upravičeni stroški

 • Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa)
 • Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • Stroški transporta, montaže in zagona opreme.

Višina sofinanciranja

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov, skladno s shemo državnih pomoči de minimis. Preostanek sredstev zagotavljajo upravičenci. Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi dejansko plačanih stroškov.

Višina upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 25.000,00 EUR. V kolikor se ob oddaji zahtevka za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov projekta ne dosega 25.000,00 EUR, se zahtevek zavrne, Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti že izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.

Z našo celovito podporo na vsakem koraku procesa pridobitve nepovratnih sredstev vam pomagamo maksimizirati vaše možnosti za uspeh. Ne glede na to, ali ste del gospodarskega sektorja ali javne uprave, imamo znanje in izkušnje, ki vam pomagajo uresničiti projekte. Več informacij s klikom tukaj.

Potrebujete podporo pri pridobivanju nepovratnih sredstev?

Zaupajte nam svoj projekt in skupaj bomo poskrbeli za najboljši izid.