Energetski pregled podjetja

Preden se lotite OLCA ali poročila ESG vam predlagamo izdelavo ali revidiranje obstoječega energetskega pregleda, ki temelji na realnih, najnovejših podatkih.

Podlaga za izdelavo energetskega pregleda morajo biti ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu podjetja ter diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh let na mesečni ravni, če je to potrebno.

V okviru energetskega pregleda morata biti izdelani končno poročilo in opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda v podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno oziroma v celoti.

Energetski pregled mora vključevati:

  • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta,
  • analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče,
  • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski ukrepi),
  • analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke,
  • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Podjetje mora na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških za energijo oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe.

Naše storitve:

  • v sodelovanju s partnersko organizacijo vam izdelamo energetski pregled podjetja,
  • za izdelavo energetskega pregleda lahko koristite subvencije do 50 % upravičenih stroškov,
  • pomagamo vam pri prijavi in pripravi zahtevka.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.