Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS)

V zadnjih letih se je poudarek na trajnostnem razvoju močno povečal, saj podjetja po vsem svetu iščejo načine, kako zmanjšati svoj vpliv na okolje in izboljšati družbeno odgovornost. Evropska unija je v tem kontekstu razvila Evropske standarde za trajnostno poročanje (ESRS). ESRS so bili uvedeni z namenom zagotoviti dosledno, primerljivo in zanesljivo poročanje o trajnostnih dejavnostih.

12 Evropskih standardov trajnostnega poročanja (ESRS) za subjekta javnega interesa in velika podjetja
12 Evropskih standardov trajnostnega poročanja (ESRS) za subjekte javnega interesa in velika podjetja

ESRS 1

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) - ESRS 1 in ESRS 2.
Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) – ESRS 1 in ESRS 2.

ESRS 1 je standard, ki določa splošne zahteve za poročanje o trajnostnih informacijah. Namenjen je podjetjem, ki morajo razkriti informacije o svojem vplivu na okolje, družbo in upravljanje, da izpolnijo zahteve direktive CSRD. Standard določa, kako naj podjetja poročajo o svojih trajnostnih praksah, vključno z okoljskimi, socialnimi in vprašanji upravljanja.

Splošna načela, opisana v ESRS 1 (ki zajemajo tudi ostale standarde), vključujejo relevantnost, doslednost, primerljivost, zanesljivost in razumevanje. Ta načela zagotavljajo, da so informacije, ki jih podjetja razkrivajo o svojih socialnih praksah, koristne, primerljive čez čas in med različnimi podjetji ter razumljive za vse deležnike.

Splošne zahteve, opisane v ESRS 1, se nanašajo na obseg poročanja, vključno z identifikacijo pomembnih vplivov podjetja na trajnostne vidike, opisom poslovnega modela in strategije podjetja za obravnavo teh vplivov ter podrobnostmi o politikah, ciljih in rezultatih.

Ključni izzivi pri izvajanju ESRS 1 so povezani predvsem z zagotavljanjem doslednosti in primerljivosti poročanih informacij, integracijo trajnostnega poročanja v obstoječe poslovne in poročevalske procese ter obvladovanjem kompleksnosti zbiranja in obdelave ustreznih podatkov. Podjetja se soočajo tudi z izzivom, kako najbolje razložiti in prikazati svoje trajnostne prakse in dosežke na način, ki je hkrati informativen in dostopen za različne deležnike.

ESRS 2

ESRS 2 je standard, ki določa zahteve za poročanje o okoljskih vidikih trajnostnega delovanja podjetij. Ta standard pomaga podjetjem pri pripravi podrobnih poročil o njihovih okoljskih vplivih, vključno z izpusti toplogrednih plinov, uporabo virov in upravljanjem odpadkov.

Splošne zahteve, opisane v ESRS 2, se osredotočajo na potrebo po jasni identifikaciji in oceni okoljskih vplivov, ki jih ima podjetje, razkritju informacij o strategijah in ciljih za zmanjševanje teh vplivov ter poročanju o uspešnosti in napredku v zvezi z zastavljenimi okoljskimi cilji. 

Štiri področja poročanja v skladu z ESRS 2 zajemajo:

 1. Upravljanje (GOV): Vključuje procese upravljanja, kontrole in postopke, ki se uporabljajo za spremljanje in upravljanje vplivov, tveganj in priložnosti
 2. Strategija (SBM): kako poslovni model/strategija sodeluje z pomembnimi vplivi, tveganji in priložnostmi, vključno s strategijo za njihovo obravnavo
 3. Upravljanje vplivov, tveganj in priložnosti (IRO): Vključuje proces, s katerim se vplivi, tveganja in priložnosti prepoznajo, ocenijo in upravljajo s politikami in ukrepi
 4. Meritve in cilji (MT): Kako podjetje meri svojo uspešnost, vključno z napredkom pri doseganju ciljev

Ključni izzivi pri izvajanju ESRS 2 vključujejo zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov, zagotavljanje točnosti in zanesljivosti teh podatkov ter razvoj učinkovitih sistemov za spremljanje in poročanje o napredku pri doseganju ciljev.

ESRS E

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) - ESRS E
Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) – ESRS E

ESRS E obsega nabor petih okoljskih standardov, ki osvetljujejo različne vidike okoljske trajnosti. Ti standardi olajšajo poročanje o naslednjih ključnih temah:

 • ESRS E1 – Podnebne spremembe: Ta standard se poglobi v razkritje vplivov, tveganj in priložnosti, povezanih s podnebjem, ter poudarja pomen obravnavanja izzivov, ki jih predstavljajo podnebne spremembe.
 • ESRS E2 – Onesnaževanje: s poudarkom na zmanjševanju onesnaževanja in ohranjanju okolja ta standard zagotavlja, da podjetja poročajo o svojih prizadevanjih za ublažitev učinkov onesnaževanja, tako neposrednih kot posrednih.
 • ESRS E3 – Vodni in morski viri: ob upoštevanju kritičnega pomena vodnih in morskih ekosistemov ta standard vodi podjetja pri razkrivanju njihovih trajnostnih praks v zvezi s takimi viri.
 • ESRS E4 – Biotska raznovrstnost in ekosistemi: Ta standard poudarja pomen odgovornih in premišljenih praks, ki poudarjajo ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno upravljanje ekosistemov.
 • ESRS E5 – Uporaba virov in krožno gospodarstvo: ta standard obravnava učinkovito rabo virov in prehod v krožno gospodarstvo, osredotoča se na zmanjševanje odpadkov in spodbujanje trajnostnih praks v celotni vrednostni verigi.

Splošne zahteve, opisane v ESRS E1-E5, zajemajo podrobno identifikacijo in oceno okoljskih vplivov podjetja, razkritje informacij o strategijah, ciljih in ukrepih za zmanjševanje teh vplivov, ter poročanje o uspešnosti in napredku v zvezi z okoljskimi cilji. Zahteva se tudi, da podjetja razkrijejo, kako se njihovi okoljski vplivi in strategije za njihovo zmanjšanje vključujejo v njihovo poslovno modeliranje in strategijo.

Ključni izzivi pri izvajanju ESRS E1-E5 vključujejo zagotavljanje točnosti in celovitosti zbranih okoljskih podatkov, integracijo okoljskega poročanja v širše poslovne in poročevalske procese ter obravnavanje kompleksnosti povezane z ocenjevanjem in poročanjem o različnih okoljskih vidikih. Poleg tega se podjetja soočajo s potrebo po razvoju tehničnih in upravljavskih zmogljivosti za spremljanje, analizo in razkritje okoljskih informacij v skladu z zahtevami standardov.

ESRS S

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) - ESRS G.
Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) – ESRS G.

ESRS S vključuje štiri standarde, namenjene socialni trajnosti, ki zagotavljajo, da podjetja poročajo o svojih organizacijskih praksah v zvezi z družbenim vplivom:

 • ESRS S1 – Lastna delovna sila: v tem standardu podjetja razkrijejo svoje zaveze do svojih zaposlenih, vključno s svojim pristopom k zavzetosti zaposlenih, dobremu počutju, raznolikosti in vključenosti ter usposabljanju in razvoju.
 • ESRS S2 – Delavci v vrednostni verigi: Ta standard ob priznavanju pomena pravičnega in etičnega obravnavanja delavcev v celotni vrednostni verigi zagotavlja, da podjetja poročajo o pravicah delavcev, varnih delovnih pogojih in poštenem nadomestilu.
 • ESRS S3 – Prizadete skupnosti: ta standard obravnava vpliv poslovnih dejavnosti na lokalne skupnosti in zahteva, da podjetja poročajo o svojih prizadevanjih za sodelovanje s temi skupnostmi in njihovo podporo ter zagotavljanje odgovornih in trajnostnih praks.
 • ESRS S4 – Potrošniki in končni uporabniki: ta standard, ki se osredotoča na pravice potrošnikov, varnost izdelkov in odgovorno potrošnjo, poudarja pomen prizadevanj podjetij, da izpolnijo pričakovanja potrošnikov in prispevajo k bolj trajnostni družbi.

Splošne zahteve, opisane v ESRS S1-S4, zahtevajo od podjetij, da identificirajo in ocenijo svoje socialne vplive, razkrijejo informacije o svojih politikah, ciljih in ukrepih za obravnavanje teh vplivov, ter poročajo o svoji uspešnosti in napredku. To vključuje podrobnosti o delovnih praksah, spoštovanju človekovih pravic, vplivu na lokalne skupnosti in prizadevanjih za preprečevanje korupcije in zagotavljanje transparentnosti.

Ključni izzivi pri izvajanju ESRS S1-S4 vključujejo zagotavljanje natančnosti in celovitosti zbranih socialnih podatkov, integracijo socialnega poročanja v širše poslovne in poročevalske procese, kot tudi obravnavanje občutljivosti nekaterih socialnih vprašanj. Poleg tega se podjetja soočajo s potrebo po razvoju učinkovitih mehanizmov za dialog z deležniki, da bi razumela njihove skrbi in pričakovanja ter zagotovila, da so socialna poročila resnično odraz njihovih praks in vplivov.

ESRS G

Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) - ESRS S.
Evropski standardi za trajnostno poročanje (ESRS) – ESRS S.

ESRS G vključuje en standard, namenjen temu vidiku:

 • ESRS G1 – Poslovno ravnanje: Ta standard poudarja pomen etičnega in odgovornega poslovnega ravnanja, vključno s preprečevanjem korupcije in podkupovanja, spodbujanjem preglednosti in priznavanjem človekovih pravic.

Splošne zahteve, opisane v ESRS G1, zahtevajo od podjetij, da razkrijejo informacije o svoji organizacijski strukturi, upravljanju, strategijah in ciljih, povezanih s trajnostjo, kot tudi o njihovih pristopih k identifikaciji, oceni in obvladovanju trajnostnih tveganj in priložnosti. Prav tako morajo podjetja poročati o svojem procesu določanja pomembnosti in kako to vpliva na njihove strategije in cilje.

Ključni izzivi pri izvajanju ESRS G1 vključujejo zagotavljanje, da so poročila celovita in odražajo vse relevantne vidike trajnostnega upravljanja in strategije. Poleg tega je izziv zagotoviti, da so poročila dosledna in primerljiva, kar zahteva od podjetij, da razvijejo jasne in robustne postopke za zbiranje in obdelavo podatkov. Podjetja se soočajo tudi s potrebo po integraciji trajnostnih vidikov v vse ravni svojega poslovanja, kar lahko zahteva pomembne organizacijske spremembe in prilagoditve. Drugi izzivi vključujejo obravnavanje pričakovanj in potreb različnih deležnikov ter zagotavljanje, da so poročila dostopna in razumljiva za širok spekter zainteresiranih strani.

Ste pripravljeni napraviti spremembo in zmanjšati vpliv svojega podjetja na okolje?

Z izkušnjami in znanjem pomagamo dosegati učinke na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja.